Tresat

Català|Español

Accés clients

SERVEIS

TRESAT ofereix una sèrie de serveis per a la construcció, que van des d’actuacions específiques fins a serveis integrals en matèria de seguretat i salut, basats en una política que parteix de tres punts fonamentals:

Formació dels tècnics:

Per tal de garantir l’eficàcia de les activitats en matèria de seguretat i salut a la construcció, cal conèixer el procés constructiu i alhora disposar de formació sobre prevenció de riscos laborals.

Coneixement de la normativa:

El coneixement de la normativa per part dels nostres tècnics és una eina fonamental per garantir al client el compliment de la legislació vigent.

La qualitat dels serveis:

La qualitat dels treballs ha de repercutir directament en la seguretat dels treballadors i terceres persones.

Aquests serveis estan destinats a tots els intervinents del procés constructiu (promotors, constructors, industrials, treballadors autonoms i tècnics facultatius) i inclouen assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i suport durant l’execució de l’obra mitjançant treballs de seguiment d’obra (informes periòdics, investigació d’accidents, etc.)

Tresat Coordinadores de Seguridad, S.L.P.U.

info@tresat.net