Tresat

Català|Español

Accés clients

PRESENTACIÓ

 L’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial Decret 39/1997, va establir un nou marc d’actuació de les empreses respecte dels seus treballadors en matèria preventiva. El desenvolupament específic de la Llei per al sector de la construcció es va dur a terme mitjançant l’aprovació del Reial Decret 1627/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.

Uns anys després d’haver-se publicat aquest Reial decret, no s’ha acabat amb la sinistralitat en el sector de la construcció.

 La Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals inclou com a infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals incomplir la obligació d’elaborar el pla de seguretat de l’obra o l’incompliment per part dels Coordinadors de seguretat i salut de les seves obligacions com a conseqüència de la seva falta de presència, dedicació o activitat a l’obra.

Al desembre del 2000, conscients de tota aquesta problemàtica, i amb la voluntat d’oferir uns serveis de qualitat sobre prevenció de riscos laborals en construcció, un grup de tècnics vam crear una empresa experta en aquesta matèria:
T
RESAT Coordinadores de Seguridad, S.L.P.U.

 

Descarregar Dossier:

Tresat Coordinadores de Seguridad, S.L.P.U.

info@tresat.net